Stichting Flora en Fauna Bescherming

Reptielen

Bij hagedissen en slangen denkt men al gauw aan exotische oorden en niet aan

ons koude kikkerlandje, toch leven er in ons land maar liefst 7 soorten reptielen te weten:

4 soorten hagedissen,

3 soorten slangen.


Deze dieren zijn allen z.g. koudbloedig.


De 4 soorten hagedissen zijn: de Zandhagedis, de Muurhagedis, de Hazelworm en de Levendbarende Hagedis.


De 3 soorten slangen zijn: de Ringslang, de Adder en de Gladde slang.

De Adder en de Hazelworm komen voor in gebieden met zandgronden en de Ringslang komt vooral voor in laag Nederland.

De Ringslang

De Ringslang

Weesp ligt in het verspreidingsgebied van deze koudbloedige soort, te weten de westelijk verspreidingskern loopt van de uiterwaarden van de Lek via de Utrechtse Heuvelrug en aanliggend plassen en veenweidegebied tot in Waterland ten noorden van Amsterdam ( de Wijer et al: 2009). Weesp is gelegen midden in het Ringslangleefgebied. De Vecht vormt een belangrijke verbindingszone binnen de verschillende facetten van het leefgebied van deze soort, Het leefgebied voorziet de Ringslang van: vorstvrije overwinteringsplekken, foerageergebieden en eiafzetplekken. Deze drie facetten van het leefgebied zijn ruimtelijk met elkaar verbonden en voorzien van voldoende dekking en zonplekken (o.a Zuiderwijk et al;1998). Omdat de Ringslang een grotere mobiliteit heeft dan andere reptielen (Janssen 2003) kunnen de genoemde facetten kilometers van elkaar verwijderd liggen,zolang ze maar onderling verbonden zijn via geschikte migratieroutes die voorzien van voldoende dekking en zonplekken.


De ruigtes en rietkragen aan de voet van de taluds van de schansen vormen en prima habitat voor amfibieën, de voornaamste prooi van deze schitterende dieren. Ook bieden deze biotoopkenmerken goede schuilmogelijkheden voor deze soort.


Ringslangen zijn zeer schuwe dieren die zich verbazingwekkend snel kunnen verplaatsen, het zijn uitstekende zwemmers die op die manier grote afstanden kunnen afleggen. Rinslangen vormen ook een prooi voor vogels zoals de Blauwe Reiger,de Ooievaar, de Buizerd enz. Wanneer het dier wordt gepakt scheiden ze een zeer onwelriekende stof uit, deze komt uit de cloaca van het dier en moet de aanvaller afschrikken, ook houden ze zich schijndood bij ernstige bedreiging, het dier rolt zich op en laat de bek open, de ogen draaien weg en soms kunnen ze zelfs een druppelbloed in de bek afscheiden.

Hieronder een Ringslang die zich dood houdt

Ringslang die zich dood houdt

WIST U DAT:

ringslangen koudbloedige dieren zijn die elk jaar in dijken en hogere terreindelen overwinteren, dat de naam zich ontleent aan de gele en zwarte ring vlak achter de kop, de kleur van het lichaam kan variëren van geelbruin of grijsbruin tot groen. De geschubde huid beschermt de dieren tegen uitdroging. Het voedsel van de ringslang bestaat voornamelijk uit kikkers, padden en salamanders. De dieren zetten hun eieren af in z.g. broeihopen bestaande uit bergen bijeen gewaaid blad en rottende boomstobben, ze kunnen wel tot 40 eieren afzetten, die de grote hebben van een olijf. De jonge ringslangen zijn ongeveer 10 tot 15 cm groot en rollen zich op bij dreigend gevaar.

Ringslangen zijn overigens niet giftig en geen gevaar voor de mens.

Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp