Stichting Flora en Fauna Bescherming

Bomen en planten

Japanse sierkers.

Bomen


Ga eens naar een geliefkoosd plekje in de vrije natuur en denkt u eens in hoe het er uit zou zien zonder bomen of stuiken. Het zou er troosteloos uitzien (zie bijvoorbeeld het onlangs gereconstrueerde bastion de Nieuwe Achtkant in Weesp).

Denk eens aan stadsparken zonder bomen en wat een naargeestige aanblik zou het bieden. Niemand wil daar dan nog graag op een bankje zitten om te genieten van de omgeving,  er fluiten dan ook geen vogels meer.   


Er zijn duizenden soorten bomen, ieder met een eigen typische groeiwijze met bladeren, bloemen en vruchten, die op zichzelf al uniek zijn. Sommige soorten behouden hun blad, andere verliezen het in de winter. We kunnen ze gemakshalve in twee groepen indelen, de coniferen en naaldbomen.

Naaldbomen zijn vrijwel allemaal bladbehoudende, altijd groene bomen met een recht opstaande stam en kleine dunne zijtakken die veelal in kransen staan, de bekendste zijn  dennen en sparren. Op begraafplaats Landscroon in Weesp bevinden zich een groot aantal van deze bomen (zie pagina Landscroon-projecten).


De Loofbomen zijn meer gevarieerd, merendeels bladverliezend en met een forse kroon met dikke takken, sommige zo dik als de stam zelf. Sommige zijn snel groeiers andere groeien langzaam, het hout kan hard of zacht zijn.

De bekendste houtsoorten komen van de Eik, Beuk, Esdoorn, Kastanje enz.


Sinds de oertijd hebben bomen de mens voorzien van onderdak, voedsel en basismateriaal voor gereedschappen, wapens, medische ingrediënten en hout om zich te verwarmen en voor de bereiding van voedsel. Gelukkig zijn verschillende instanties van stedenbouw en van milieu en recreatieplanning langzamerhand ervan doordrongen dat de bomen in ons landschap een grote waarde bezitten. De mens wordt meer en meer doordrongen van het belang van bomen voor ons bestaan, bomen hebben een reeks nuttige producten zoals de vruchten van fruitbomen bijv.: kersen, appels, peren, pruimen enz. Ook noten zijn van belang, zowel voor directe consumptie en voor de bereiding van oliën, zoals de Walnoot, de Amandel, maar ook Eikels en Beukennootjes hebben een grote waarde voor mens en dier.

Uit het aantal jaarringen van een boom is af te leiden hoe oud de boom is, deze ringen worden gevormd door lagen grote en kleine buisvormige cellen, die op doorsnede gemakkelijk te tellen zijn.Vele dieren verspreiden de zaden van de bomen, waaronder ook vogels, zij zijn de belangrijkste verspreiders  van zaden die op die manier vele kilometers ver van de plaats waar ze werden gegeten neerkomen. Als het zaad op een geschikte plek is neergekomen, dan kan het zich kiemen en verder ontwikkelen, dan is de levenscyclus rond.

Laten we op dit alles zuinig en trots zijn en blijven:  we kunnen beter kijken naar de mogelijkheid om een boom te behouden.


Als een boom eenmaal geveld is, dan is hij voor altijd verloren.


Bomen zijn de juwelen van onze natuur!


Voor deskundig advies, veiigheidsinspecties, second opinion, boomtaxatie en tuin architectuur verwijzen wij u graag naar onderstaande link: 


http://www.groenvisie-mette.nl/boom/boombeleid/index.php


*********************************************************************************************
Klik op het pijltje links of rechts voor de volgende foto. Klik op de foto en dan ziet u een grotere afbeelding

zomereik
els
Linde
Beuk
Wilg
Esdoorn
Paardenkastanje
Populier
Eik
Berk
Iep

Planten


Er groeien in Nederland ongeveer 1500 soorten vaatplanten in het wild, bomen, struiken en kruiden. Daarvan staat een derde op de Rode Lijst omdat ze zeldzaam zijn en/of omdat ze worden bedreigd in hun voortbestaan. Je vindt deze soorten vooral in natuurgebieden, er zijn echter ook zeldzame soorten die alleen in de stad te vinden zijn. Deze soorten hebben een grote nutswaarde, en dragen er daarmee aan bij dat de biodiversiteit in stand wordt gehouden.


Vaak groeien de bijzondere soorten bij elkaar op unieke en specifieke plaatsen in natuurgebieden, zo groeit de ene soort op een vochtige plag plek waar de andere soort juist graag op een open plek in het bos groeit of aan de oevers van bijvoorbeeld een ven of in de duinen gelegen kalkrijke helling.


Het voortbestaan is echter sterk afhankelijk van werkzaamheden van de mens zoals het maaien of plaggen. Op vele plaatsen in ons land slaat in het voorjaar en de zomermaanden de drang toe om alles kort te maaien.

Een kwalijke zaak omdat vele planten nog geen zaad hebben gezet.

Ook heeft het stelselmatig kortmaaien van de vegetatie grote nadelige gevolgen voor de insectenstand wat op zijn beurt weer nadelig is voor de soorten die van insecten afhankelijk zijn, De begroeiing vormt ook nog eens een prima schuilplek voor soorten zoals, reptielen, vogels (broedend en/of met jongen) en zoogdieren. Naar schattingen vallen er in Nederland elk jaar duizenden maaislachtoffers als gevolg van het maaien in de verkeerde tijd.

In Weesp worden de oevers pas in het late najaar gemaaid, dit heeft de Gemeente in overleg met de Stichting besloten.


Planten dragen bij aan de voedselvoorziening en houden de insectenstand op peil en geven ons land een veel mooier aanzicht.

Al met al enkele goede redenen om zuinig te zijn op onze in het wild levende planten.


Voor meer informatie kijk op www.floron.nl 


Floron – Plantenonderzoek Nederland


Floron is de organisatie voor onderzoek en bescherming van de wilde flora in Nederland.


Met honderden vrijwilligers zet Floron zich in om gegevens te verzamelen en soorten en hun verspreiding gebied in kaart te brengen, deze organisatie bezit veel kennis die zij benut voor het beschermen van de wilde flora in Nederland.

gevlekt longkruid
Muurpeper
Tuinviool
gewone Vogelmelk

Toekomst visie:

Om het leefgebied van de beschermde diersoorten op een duurzame wijze in stand te houden, dienen pioniersbomen en climaxbomen te worden behouden en opnieuw aangeplant te worden. Pioniers bomen hebben een kortere levensduur dan climaxbomen. Climaxbomen kunnen afhankelijk van de soort een leeftijd bereiken van een paar honderd jaar. Climaxbomen zijn o.a: de Quercus Robur (inlandse eik), Quercus Rubra (de amerikaanse eik), Castanea Sativa

(tamme kastanje), Fagus Sylvatica (beuk). Bij deze bomen ontwikkelen zich duurzame holtes.

 

Pionierbomen zijn o.a: Salix Alba (schietwilg), Betula Pubescens (de zachte berk), Populus Italica (italiaanse populier), Populus Canadensis (canadese populier).

Bij deze bomen ontstaan op jongere leeftijd holtes, deze zijn minder duurzaam (zie foto's onder aan dit            *****************************************************************************************

30 bomen teruggeplant :

30 bomen teruggeplant

Weespernieuws.nl

 

Dertig grote bomen zijn woensdag terug geplant bij het gasverdeelstation aan de Leeuwenveldseweg.

Een goedmaker: Tijdens werkzaamheden werden in januari meer bomen gekapt dan de bedoeling was.

 

In januari werden er op het terrein van de gemeente Weesp door een bedrijf (ingehuurd door) de Nederlandse Gas-Unie bomen gekapt. Er moesten bomen worden gekapt om onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren aan de gasleiding. Helaas werden er door het door de gas-unie ingehuurde bedrijf meer bomen gekapt dan de bedoeling was. In overleg met de stichting , de gas-unie en de gemeente Weesp werd gezocht naar een oplossing. In goed overleg met alle partijen is besloten dat de gasunie dertig grote bomen zou laten terugplaatsen, zo geschiede.

 

De stichting is zeer verheugd over de goede houding en samenwerking met de gas-unie en de gemeente Weesp.

 

Petje af voor beide partijen.

 

Het bestuur


Zoals op veel plaatsen staat ook de natuur in Weesp onder grote druk:

de afgelopen jaren zijn er honderden bomen gekapt enis er zeer veel andere opgaande begroeiïng verwijderd.

Hiermee is de omvang van de groene massa aanzienlijk afgenomen en daar mee ook de biodiversiteit .


Voor vele soorten dieren heeft dit grote nadelige gevolgen, denk u bijv. aan de achteruitgang van het voedselaanbod (de insectenstand, zaden ) en aan nestgelegenheden en schuil/overwintering plaatsen, ook het op grote schaal kappen van laan beplanting heeft hieraan bijgedragen, laan beplanting heeft een grote ecologische waarde omdat de soorten zich hierlangs verplaatsen ,het zijn feitelijk ecologische verbindingzones die het ene met het ander verbinden zonder deze verbindingzones raken groen gebieden geïsoleerd .

De bomen, die worden herplant zijn dermate kleiner en kunnen de functie van de grote gekapte bomen niet overnemen, een onvermijdelijke achteruitgang voor de fauna ten gevolg,daarbij komt ook nog dat de Gemeente Weesp voornemens is de laatste groengebieden drastisch aan te pakken met alle negatieve gevolgen voor de flora en fauna ten spijt.

De Stichting maakt zich hard voor deze gebieden (zie: projecten) .


WIST U DAT: bijvoorbeeld de iep zeer belangrijk is voor de biodiversiteit, onderzoek heeft uitgewezen dat er ten minste 77 soorten insecten van deze boom afhankelijk zijn en dat er tal van (korst-) mossen op groeien.

Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp