Stichting Flora en Fauna Bescherming

De Bloemendalerpolder

 

Bloemendalerpolder een veenweidegebied vol leven


De bloemendalerpolder wordt omringd door enerzijds het Amsterdamrijnkanaal en de snelweg de A1 en anderzijds de spoorbaan en de Vecht. Het betreft een eeuwenoud laagveengebied wat wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk graslanden en watergangen.

Op sommige plaatsen is er ook sprake van bebossing.

Denkt u hierbij aan de eendenkooi nabij de brug die de snelweg de A1 over het Amsterdamrijkanaal voert, aan het verlaten tuinderscomplex aan het Papelaantje en aan de ruige bebossing bij het gashuisje langs het spoorpad wat vanaf de Leeuwenveldseweg richting het Kanaal loopt.


De polder kent een grote rijkdom aan verschillende soorten dieren en planten die alle stuk voor stuk de moeite waard zijn om aandacht aan te schenken.


Zo wordt de polder door talloze weidevogels gebruikt als broed maar ook foerageergebied, een plek om eens lekker bij te tanken. Langs de slootranden komt de watersnip in redelijke aantallen voor. Deze vogels is bij benadering zeer schuw en gaat op de vleugels terwijl hij een schril ‘tjiepend’ geluid voorbrengt. De watersnip voed zich met allerlei kleine waterinsecten die hij aan de oeverzone vangt.


Veder komen er o.a spreeuwen, kieviten, kolganzen, blauwe reigers, witte reigers, boerenzwaluwen, buizerds, torenvalkjes, kokmeeuwen, mantelmeeuwen en uilen voor. In de houtopstanden komen o.a de nachtegaal , de koekoek, de grote bonte specht, de spotvogel, mezen, de heggemus voor.


De Bloemendalerpolder kent voor Noord – Hollandse begrippen een grote rijkdom aan amfibieën. In de polder vindt de rugstreeppad, de bruine kikker, de heikikker, de groene kikker, de poelkikker, de meerkikker, de bastaardkikker en de kleine watersalamander zijn leefgebied.


De bloemendalerpolder herbergt een geïsoleerde populatie Heikikkers die geheel afhankelijk is van het veenweide waar de dieren hun leefgebied vinden. Het betreft een soort die moeilijk is waar te nemen en weid verspreid voorkomt binnen de gehele polder. 


In de watergangen komen eveneens diverse vissoorten voor. Het betreft de Kroeskarper, de tiendoornige stekelbaars, de kleine modderkruiper, de snoek, enz.


Verder vormt de polder het leefgebied van de vos, de haas , het konijn, verschillende muissoorten waaronder o.a de aardmuis, de woelmuis en de rosse woelmuis. Ook wordt de polder gebruikt door een aantal soorten vleermuizen waaronder de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de ruige dwergvleermuis.


De polder kent eveneens een scala aan flora waaronder waterplanten die in en langs de watergangen groeien. O.a treft men aan, de zwanenbloem , kikkerbeet, moeras – vergeet – mij nietje, rietorchis, de egelskop, de dotterbloem enz.


Ontwikkelingsplannen


Bouwbedrijf (GEM Bloemendalerpolder C.V) krijgt boete van 200.000 euro voor herhaalde overtreding op de Wet Natuurbescherming.

 

Eerder (2017) berichtte de Gooi en Eemlander over de op 6 juni 2017 - door het bevoegd gezag - opgelegde last onder dwangsom aan het consortium GEM Bloemendalerpolder C.V./Beheer B.V.


Die werd opgelegd als gevolg van het in 2017 illegaal vernietigen van het leefgebied van de strikt beschermde Heikikker, Rugstreeppad en Platte Schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder te Weesp.

De bedoelde last onder dwangsom bepaalde dat - indien het consortium wederom overtredingen op de Wnb zou begaan - zij een last verbeurt kreeg van 200.000 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 1.000.000 euro.


Tot grote verbazing van de stichting Flora & Faunabescherming constateerde zij onlangs dat het consortium zichzelf wederom de vrijheid heeft gegund om - zonder dat zij de beschikking had over de noodzakelijke ontheffingen op de Wnb - de vaste rust, voortplantings-  en verblijfplaatsen van de Heikikker, Rugstreeppad en Platte Schijfhorenslak  – zoals bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de Wnb – illegaal te vernietigen door het dempen van watergangen en het bedelven met zand van een laagveenweideperceel in de Bloemendalerpolder te Weesp.

De Stichting heeft dit aanhangig gemaakt bij het bevoegd gezag (regionale uitvoeringsdienst Noord – Holland Noord –(RUD).

Naar aanleiding van deze melding heeft de RUD namens de Gedeputeerde Staten van Noord - Holland bij besluit van 9 april jl. een dwangsom aan het consortium verbeurt van 200.000 euro, welke het consortium dient te betalen aan de provincie Noord- Holland.

 

De Stichting is verheugd over het feit dat het bevoegd gezag tot handhaving is overgegaan, echter zij betreurt het ten zeerste dat het consortium zichzelf keer op keer klaarblijkelijk boven de wet voelt staan waarvan de weerloze dieren het slachtoffer zijn geworden. De Stichting zal de zaak nauwlettend in de gaten blijven houden.

 

Verdere ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder


Naast het bovenstaande heeft de Stichting door haar advocaat beroep laten aantekenen tegen een - door de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland (GS) – op 1 november 2017 verleende ontheffing op de wet Natuurbescherming welke de ontwikkeling van de grootschalige woningbouw/ontsluitingswegen en overige recreatieve voorzieningen zoals de recreatieplas in Bloemendalerpolder - tussen de 12 Baans snelweg (a1),  de spoorlijn Amsterdam Amersfoort/Zwolle en onder de aanvliegroute van Schiphol mogelijk maakt.

De behandeling van deze beroepzaak heeft op 29 maart jl.  op zitting gediend bij de rechtbank Noord- Holland te Haarlem. De Stichting is van oordeel dat GS de bedoelde ontheffing niet had mogen verlenen, omdat de strikt beschermde levensvatbare populaties van de Heikikker, Rugstreeppad en Platte Schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder als gevolg van de ontwikkelingen tot ver onder het bestaansminimum zal dalen,  waardoor als gevolg daarvan de populaties lokaal zullen uitsterven, hetgeen strijd oplevert met de Wnb en de EU Habitatrichtlijn.

Ook zal de ontwikkeling - zoals die er nu uitziet – leiden tot het verdwijnen van een scala aan andere soorten zoals de Buizerd, Havik, Ransuil etc. etera. De Stichting voelt zich in haar opvatting gesteund door de deskundigen ecologen en wetenschappers van Wageningen Environmental research (voorheen WUR) alwaar de Stichting een second opinion heeft laten uitvoeren op het in opdracht van de GEM Bloemendalerpolder opgestelde compensatieplan en de bedoelde verleende ontheffing.

Het rapport van de Wageningen universiteit treft u aan via deze link:

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/428973

 

 

De Stichting benadrukt echter dat zij niet persé tegen woningbouw is, echter het huidige compensatieplan en de reeds verleende ontheffing hangt volgens de Stichting en de deskundigen van de Wageningen Universiteit met los zand aan elkaar en waarborgt onvoldoende dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de lokale populaties duurzaam te laten voortbestaan, hetgeen in strijd is met de wet Natuurbescherming en de Europese Habitatrichtlijn. 

 

 

De stichting is momenteel in afwachting op het vonnis van de rechtbank. Klik op de pijltjes links of rechts om een volgende foto sneller te bekijken.

moerasvergeet-mij-nietje
pijlkruid
Tiendoornige stekelbaars
Tuimelaar
Tuimelaar
grote spinnende watertor
grote Egelskop
ringslang
heikikker
heikikker
groene kikker (soort onbepaald)
groene kikker (soort onbepaald)
rugstreeppad


Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp