Stichting Flora en Fauna Bescherming

De Bloemendalerpolder.


               Laatste Nieuws:


25-5-2022


Bouwstop Bloemendalerpolder.


Bij besluit van vrijdag 13 mei jl. heeft de provincie Noord – Holland onder dwangsom van 100.000 euro een bouwstop opgelegd gekregen aan de GEM Bloemendalerpolder C.V.

Dit naar aanleiding van een verzoek tot handhaving van de Stichting Flora & Faunabescherming. Hoewel het de stichting betreurt dat dit nodig was, is zij verheugd, dat de provincie nu toch ingrijpt.

 

Kort gezegd komt het erop neer dat de ontwikkelaars zich niet hebben gehouden aan voorschriften uit een eerdere ontheffing waarmee het woningbouwproject mogelijk wordt gemaakt.

Die voorschriften schrijven voor dat de verplichte compensatieopgave voor de beschermde diersoorten altijd vooruit moet lopen op het bouwproject. In dit geval heeft de ontwikkelaar veel meer bestaand leefgebied van de beschermde diersoorten  onttrokken dan er aan compensatiegebied, inclusief de noodzakelijke draagkrachtverhoging en optimalisatie daarvan is gerealiseerd. De gevolgen hiervan zijn dat door gebrek aan voldoende draagkracht om extra dieren in een kleiner gebied te onderhouden (voortplantingswater, landhabitat, schuilgelegenheden, voedsel en infectiedruk),  extra sterfte zal optreden en de populaties aldus zullen krimpen tot de omvang die bij de draagkracht van het gebied hoort. Een ernstige zaak omdat er op deze manier dus afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van onder meer de heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak.


                                  ***************


22-5-2022


Hulde aan de kinderen die hulp bieden aan de amfibieën in de woonwijk Weespersluis.


Met groot genoegen heeft de Stichting Flora & Fauna Bescherming kennis genomen van de berichtgeving in het Weespernieuws, waarin te lezen is dat een aantal kinderen uit de Woonwijk Weespersluis zich inzetten om de  ‘in de put’ geraakte amfibieën van een wisse dood te redden. De Stichting is deze kinderen daar zeer dankbaar voor.


Terecht stelt het Weespernieuws de vraag of deze dieren wel voldoende beschermd worden.

Het antwoord daarop is NEE.  Al sinds 2018 heeft de Stichting de aanwezigheid van onder meer de strikt beschermde rugstreeppad aangetoond in de woonwijk Weespersluis. Net als de kinderen zijn er door de Stichting sedert 2018 al vele tientallen amfibieën uit de straatkolken gehaald.  Er is in juridische zin sprake van ‘opzettelijk doden’.  Daarom  heeft de Stichting deze kwestie in 2019 middels een verzoek tot handhaving aanhangig gemaakt bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord,  welke namens de Gedeputeerde Staten van Noord –Holland is belast met toezicht op naleving van o.a. de Wet Natuurbescherming.

In dit verzoek heeft de Stichting er eveneens op gewezen dat de zeer natuur onvriendelijke aangelegde grachten met hoog opgemetselde kades in de woonwijk een ‘dodelijke val ’ voor onder meer de amfibieën, jonge eenden en meerkoeten vormen.

Helaas weigert de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord tot op heden handhavend op te treden en  de ontwikkelaar (GEM Bloemendalerpolder C.V.) op te dragen maatregelen te treffen die voorkomen dat er dieren in de straatkolken en grachten terecht komen, of het laten realiseren van z.g. uit-treed-voorzieningen.

Dit terwijl het probleem landelijk speelt en vrij eenvoudig kan worden opgelost (2011.100.pdf (ravon.nl). 

De Omgevingsdienst neemt tezamen met de ontwikkelaar het volgende  standpunt in:

dat niet in te zien dat én waarom de dieren in de woonwijk aanwezig zouden zijn.

Er is toch een compensatiegebied, aldus voornoemde partijen.

Een onbegrijpelijke stelling als je beseft dat er midden in het leefgebied van o.a. de rugstreeppad een woonwijk wordt neergelegd. Alle door de Stichting in gebrachte bewijzen (lees: foto’s en video’s) die de aanwezigheid van de amfibieën in de woonwijk en dus ook de straatkolken en grachten aan tonen en door voornoemde partijen resoluut naar de prullenbak verwezen, hetgeen naar het oordeel van de stichting blijkt geeft van grote onverschilligheid jegens het lot van de dieren.


De Stichting zou haar taken niet naar behoren uitvoeren als zij het hierbij zou laten en heeft deze kwestie tezamen in een flink aantal andere on-missies in het project Weespersluis aan de Raad van State voorgelegd.


Nu maar hopen dat zij de ernst van de situatie inzien.


Namens het bestuur van de Stchting,


Bianca de Graaf.


                                                             * * * * * * * * * * *                        


 

Bloemendalerpolder een veenweidegebied vol leven


De Bloemendalerpolder wordt omringd door enerzijds het Amsterdamrijnkanaal en de snelweg de A1 en anderzijds de spoorbaan en de Vecht. Het betreft een eeuwenoud laagveengebied wat wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk graslanden en watergangen.

Op sommige plaatsen is er ook sprake van bebossing.

Denkt u hierbij aan de eendenkooi nabij de brug die de snelweg de A1 over het Amsterdamrijkanaal voert, aan het verlaten tuinderscomplex aan het Papelaantje en aan de ruige bebossing bij het gashuisje langs het spoorpad wat vanaf de Leeuwenveldseweg richting het Kanaal loopt.


De polder kent een grote rijkdom aan verschillende soorten dieren en planten die alle stuk voor stuk de moeite waard zijn om aandacht aan te schenken.


Zo wordt de polder door talloze weidevogels gebruikt als broed maar ook foerageergebied, een plek om eens lekker bij te tanken. Langs de slootranden komt de watersnip in redelijke aantallen voor. Deze vogels is bij benadering zeer schuw en gaat op de vleugels terwijl hij een schril ‘tjiepend’ geluid voorbrengt. De watersnip voed zich met allerlei kleine waterinsecten die hij aan de oeverzone vangt.


Veder komen er o.a spreeuwen, kieviten, kolganzen, blauwe reigers, witte reigers, boerenzwaluwen, buizerds, torenvalkjes, kokmeeuwen, mantelmeeuwen en uilen voor. In de houtopstanden komen o.a de nachtegaal , de koekoek, de grote bonte specht, de spotvogel, mezen, de heggemus voor.


De Bloemendalerpolder kent voor Noord – Hollandse begrippen een grote rijkdom aan amfibieën. In de polder vindt de rugstreeppad, de bruine kikker, de heikikker, de groene kikker, de poelkikker, de meerkikker, de bastaardkikker en de kleine watersalamander zijn leefgebied.


De bloemendalerpolder herbergt een geïsoleerde populatie Heikikkers die geheel afhankelijk is van het veenweide waar de dieren hun leefgebied vinden. Het betreft een soort die moeilijk is waar te nemen en weid verspreid voorkomt binnen de gehele polder. 


In de watergangen komen eveneens diverse vissoorten voor. Het betreft de Kroeskarper, de tiendoornige stekelbaars, de kleine modderkruiper, de snoek, enz.


Verder vormt de polder het leefgebied van de vos, de haas , het konijn, verschillende muissoorten waaronder o.a de aardmuis, de woelmuis en de rosse woelmuis. Ook wordt de polder gebruikt door een aantal soorten vleermuizen waaronder de gewone dwergvleermuis, de laatvlieger en de ruige dwergvleermuis.


De polder kent eveneens een scala aan flora waaronder waterplanten die in en langs de watergangen groeien. O.a treft men aan, de zwanenbloem , kikkerbeet, moeras – vergeet – mij nietje, rietorchis, de egelskop, de dotterbloem enz.


Ontwikkelingsplannen


Bouwbedrijf (GEM Bloemendalerpolder C.V) krijgt boete van 200.000 euro voor herhaalde overtreding op de Wet Natuurbescherming.

 

Eerder (2017) berichtte de Gooi en Eemlander over de op 6 juni 2017 - door het bevoegd gezag - opgelegde last onder dwangsom aan het consortium GEM Bloemendalerpolder C.V./Beheer B.V.


Die werd opgelegd als gevolg van het in 2017 illegaal vernietigen van het leefgebied van de strikt beschermde Heikikker, Rugstreeppad en Platte Schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder te Weesp.

De bedoelde last onder dwangsom bepaalde dat - indien het consortium wederom overtredingen op de Wnb zou begaan - zij een last verbeurt kreeg van 200.000 euro per geconstateerde overtreding met een maximum van 1.000.000 euro.


Tot grote verbazing van de stichting Flora & Faunabescherming constateerde zij onlangs dat het consortium zichzelf wederom de vrijheid heeft gegund om - zonder dat zij de beschikking had over de noodzakelijke ontheffingen op de Wnb - de vaste rust, voortplantings-  en verblijfplaatsen van de Heikikker, Rugstreeppad en Platte Schijfhorenslak  – zoals bedoeld in artikel 3.5, lid 4 van de Wnb – illegaal te vernietigen door het dempen van watergangen en het bedelven met zand van een laagveenweideperceel in de Bloemendalerpolder te Weesp.

De Stichting heeft dit aanhangig gemaakt bij het bevoegd gezag (regionale uitvoeringsdienst Noord – Holland Noord –(RUD).

Naar aanleiding van deze melding heeft de RUD namens de Gedeputeerde Staten van Noord - Holland bij besluit van 9 april jl. een dwangsom aan het consortium verbeurt van 200.000 euro, welke het consortium dient te betalen aan de provincie Noord- Holland.

 

De Stichting is verheugd over het feit dat het bevoegd gezag tot handhaving is overgegaan, echter zij betreurt het ten zeerste dat het consortium zichzelf keer op keer klaarblijkelijk boven de wet voelt staan waarvan de weerloze dieren het slachtoffer zijn geworden. De Stichting zal de zaak nauwlettend in de gaten blijven houden.

 

Verdere ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder


Naast het bovenstaande heeft de Stichting door haar advocaat beroep laten aantekenen tegen een - door de Gedeputeerde Staten van Noord- Holland (GS) – op 1 november 2017 verleende ontheffing op de wet Natuurbescherming welke de ontwikkeling van de grootschalige woningbouw/ontsluitingswegen en overige recreatieve voorzieningen zoals de recreatieplas in Bloemendalerpolder - tussen de 12 Baans snelweg (a1),  de spoorlijn Amsterdam Amersfoort/Zwolle en onder de aanvliegroute van Schiphol mogelijk maakt.

De behandeling van deze beroepzaak heeft op 29 maart jl.  op zitting gediend bij de rechtbank Noord- Holland te Haarlem. De Stichting is van oordeel dat GS de bedoelde ontheffing niet had mogen verlenen, omdat de strikt beschermde levensvatbare populaties van de Heikikker, Rugstreeppad en Platte Schijfhorenslak in de Bloemendalerpolder als gevolg van de ontwikkelingen tot ver onder het bestaansminimum zal dalen,  waardoor als gevolg daarvan de populaties lokaal zullen uitsterven, hetgeen strijd oplevert met de Wnb en de EU Habitatrichtlijn.

Ook zal de ontwikkeling - zoals die er nu uitziet – leiden tot het verdwijnen van een scala aan andere soorten zoals de Buizerd, Havik, Ransuil etc. etera. De Stichting voelt zich in haar opvatting gesteund door de deskundigen ecologen en wetenschappers van Wageningen Environmental research (voorheen WUR) alwaar de Stichting een second opinion heeft laten uitvoeren op het in opdracht van de GEM Bloemendalerpolder opgestelde compensatieplan en de bedoelde verleende ontheffing.

Het rapport van de Wageningen universiteit treft u aan via deze link:

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/428973

 

 

De Stichting benadrukt echter dat zij niet persé tegen woningbouw is, echter het huidige compensatieplan en de reeds verleende ontheffing hangt volgens de Stichting en de deskundigen van de Wageningen Universiteit met los zand aan elkaar en waarborgt onvoldoende dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de lokale populaties duurzaam te laten voortbestaan, hetgeen in strijd is met de wet Natuurbescherming en de Europese Habitatrichtlijn. 

 

                                                              X X X X X X
Armageddon in de Bloemendalerpolder:


de teloorgang van het wilde dier en haar leefgebied.

In de Bloemendalerpolder te Weesp voltrekt zich aan ramp van ongekende omvang. Het woningbouwproject Bloemendalerpolder heeft onder meer als gevolg dat er vele slachtoffers zijn gevallen onder de diersoorten en dat het leefgebied van die dieren in amper 3 jaar tijd van circa 300 hectare tot circa 120 hectare is geslonken. Daar staat tegenover dat er nagenoeg geen enkele substantiële verbetering van de resterende habitat heeft plaatsgevonden.

Het project wordt draaiende gehouden door de projectontwikkelaar GEM BLOEMENDALERPOLDER C.V., Provincie Noord Holland, de Regionale Omgevingsdienst Noord -Holland Noord, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht/Waternet en de gemeente Weesp, welke - zonder uitzondering - weigeren haar taken naar behoren uit te voeren. Indien het project voortgaat op de ingeslagen weg hebben voornoemde partijen het binnen enkele jaren voor elkaar dat de populaties van strikt beschermde diersoorten, welke zins mensenheugenis in de Bloemendalerpolder aanwezig zijn, om zeep zijn geholpen.  De stichting heeft haar hoop gevestigd op de integriteit van de rechtelijke macht waar momenteel een aantal procedures in relatie tot het voorstaande voorliggen.    

In het hier onderstaande volgt een beknopte samenvatting van de gang van zaken, startend met een recente publicatie.

Publicatie in het Vakblad Landschap bos natuur 12 februari 2022 # 182

Stelling

“Door de nadruk op woningbouw komt de ruimte voor natuur in het gedrang”

— Ria Dubbeldam (samenstelling)

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Lokale
partijen zullen zich onder meer profileren op het thema
woningbouw. Wat betekent dit voor de natuur?
foto Hans van den Bos
Kees de Graaf, Stichting Flora en
Faunabescherming“De bouwers onttrekken tientallen hectares leefgebied zonder zich aan de compensatieplicht te houden”
“Ja, woningbouw verdringt natuur. In Weesp op niet mis te verstane wijze. Sinds enige jaren worden we ermee geconfronteerd in de Bloemendalerpolder. De provincie Noord-Holland heeft de polder aangewezen als woningbouwlocatie voor 2725 woningen. Volgens de natuurwetvergunning die de Gedeputeerde Staten hebben afgegeven, moet er wel gecompenseerd worden voor leefgebiedsverlies voor heikikker, rugstreeppad en platte schijfhorenslak. De vergunning betreft ook wezel, hermelijn, buizerd, havik en ransuil. Hun leefgebied mag worden teruggebracht van 300 naar 100 hectare in de Bloemendalerpolder, mits het resterende landbouwgebied geschikt wordt gemaakt door verruiging, een hoger waterpeil, et cetera. De vergunning biedt ruimte om in fases te compenseren; compensatie-uitklapmodel wordt dit genoemd. Hiermee wordt niet voldaan aan functionele compensatie die normaliter vooraf dient te gebeuren. Onze stichting heeft de vergunning aangevochten, maar de Raad van State is tot onze grote teleurstelling akkoord gegaan. In de praktijk blijkt het uitklapmodel niet te werken. De bouwers onttrekken tientallen hectares leefgebied zonder zich aan de compensatieplicht te houden. Er is al 180 hectare leefgebied verloren gegaan en nagenoeg geen hectare verbeterd.

Een handhavingsverzoek van onze stichting bij de provinciale Regionale Omgevingsdienst Noord -Holland Noord heeft niks uitgehaald. Die sluit de ogen, net als de Noord-Hollandse rechtbank. We hebben een hoger beroep bij de Raad van State aangetekend. Het wachten is op de uitspraak. Wordt dit uitklapmodel verder in Nederland doorgevoerd, dan is het hek van de dam. Compensatie/optimalisatie moet vooraf gebeuren, zodat niet gaandeweg het proces discussies ontstaan. Een maand na de vergunningverlening hebben we al een handhavingsverzoek ingediend. Dat is veelzeggend. De woningbouw in de polder betekent de nekslag voor beschermde soorten.” Meer informatie: edepot.wur.nl/428973

                                                         

                                                          Einde publicatie


 

Ter aanvulling en toelichting van de bovenstaande publicatie geldt het hierna navolgende.

De rol van de provincie Noord -Holland en haar Omgevingsdienst Noord- Holland Noord

Middels de op 1 november 2017 door de provincie Noord- Holland verleende ontheffing op grond van artikel 3.8 van de Wet Natuurbescherming (RUD17.213991 - te vinden op de website www.odnhn.nl.) – wordt het mogelijk gemaakt de activiteiten uit te voeren in het kader van het grootschalige woningbouwproject. In de voorschriften 18 en 19 van de voornoemde ontheffing wordt ondubbelzinnig aangegeven dat alvorens er bestaand leefgebied van de beschermde soorten wordt onttrokken dit dient te worden voorafgegaan aan het optimaliseren van delen van het compensatiegebied. De bedoelde voorschriften luiden als volgt;

  1. De biotopen en natuurtypen die in het compensatiegebied zijn en worden ontwikkeld dienen te worden gerealiseerd conform de inrichtingsplannen en te voldoen aan de specifieke eisen die de beschermde soorten aan hun biotoop stellen.
  2. Alvorens de beschermde soorten naar (delen van) het compensatiegebied worden verplaatst, dienen deze gebieden functioneel te zijn en te voldoen aan de eisen gesteld onder voorschrift 18.

Desondanks de door de stichting aangeleverde scheepslading aan bewijsmateriaal (lees: foto’s en video’s), waaruit onmiskenbaar blijkt dat de ontwikkelaar in strijd handelt met de voorschriften weigert de Omgevingsdienst Noord- Holland Noord handhavend op te treden en wijst zij stelselmatig alle verzoeken om handhaving hieromtrent af. 

 

Inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de optimalisatie van het leefgebied van de rugstreeppad, platte schijfhorenslak, buizerd, havik, ransuil, ringslang, wezel en hermelijn en algemene diersoorten hebben tot op heden eveneens nagenoeg niet plaatsgevonden. Sterker nog naast het reeds vernielde laagveengebied heeft de ontwikkelaar inmiddels nagenoeg alle bestaande bospercelen in de Bloemendalerpolder (meer dan 5 hectare) doen laten kappen. Dit terwijl de op 10 april 2018 door de provincie Noord- Holland verleende ontheffing (RUD17.222616 - te vinden op de website www.odnhn.nl.) waarmee de inrichtingsmaatregelen van het compensatiegebied mogelijk wordt gemaakt afloopt op 31 juli 2022.  Belangrijk punt is dat de gunstige staat van instandhouding van de betreffende diersoorten volgens de provincie Noord- Holland gewaarborgd zou zijn mits er zou worden voldaan aan de diverse voorschriften en het tijdig treffen van inrichtingsmaatregelen.

Overigens wordt in de voornoemde ontheffingen klip en klaar aangegeven dat de realisatie van 100 hectare optimaal leefgebied (lees: een draagkrachtverhoging met een factor 3) bij de huidige inrichtingsplannen niet gehaald kan worden, laat staan dat de verplichte 113,9 hectare compensatiegebied gerealiseerd kan worden.  Dit onder meer door de langgerekte vorm van het compensatiegebied alsmede verstorende invloed van de woningbouw en de ontsluitingsweg, aldus de ontwikkelaar en de provincie Noord -Holland zelf aangeven. Desondanks zijn de inrichtingsplannen niet gewijzigd. In plaats van de feiten onder ogen te zien en de woningbouwplannen aan te passen poogt de ontwikkelaar tezamen met de provincie Noord- Holland en Witteveen en Bos, middels kaarten en notities – waarin naar het oordeel van de stichting onomstotelijk wordt gegoocheld met oppervlakten en vermeende draagkrachtverhoging van de compensatiegebieden – aan te tonen dat men voldoet aan de verplichte compensatieopgave.                                  zicht op compensatiegebied Bloemendalerpolder.Dit bestaande agrarische gebied voldoet overduidelijk NIET aan de inrichtingsmaatregelen, maar wordt desondanks door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de GEM Bloemendalerpolder C.V., Witteveen & Bos , alsmede Els & Linde B.V. beschouwd als geoptimaliseerd compensatiegebied.De ecologische begeleiding faalt.

Naast het bovenstaande geldt tevens dat de ecologische begeleiding in het project in zeer ernstige mate faalt. Zo is bijvoorbeeld in de voorschriften van de ontheffing d.d. 1 november 2017 (RUD17.213991) op grond van de Wet Natuurbescherming opgenomen dat het gebied waarbinnen de activiteiten plaatsvinden dient te worden afgeschermd middels z.g. faunaschermen. Voorts is onder meer bepaald dat indien er diersoorten binnen het plangebied aanwezig zijn de werkzaamheden per direct dienen te worden gestaakt. De bedoelde ontheffing in te vinden op de website www.odnhn.nl.


De voornoemde voorschriften 25 t/m 29 luiden als volgt;

  1. In de actieve periode van de heikikker (maart - oktober) en rugstreeppad (april - oktober) dient minimaal één keer per week het amfibieënscherm te worden gecontroleerd op gebreken. Onder gebreken worden onder meer kierende, ingezakte en te lage schermen, maar ook aanliggend dan wel overhangend bouwmateriaal, afval of vegetatie verstaan.
  2. Binnen een strook van minimaal 50 centimeter breed dient de vegetatie kort gemaaid te zijn en kort gehouden te worden zodat gebreken aan de schermen door aanliggende en of overhangende vegetatie wordt voorkomen.
  3. Gebreken aan het scherm dienen direct te worden hersteld en dient men te stoppen met de werkzaamheden en de dieren alvorens af te vangen die in het werkgebied zijn gekomen.
  4. Aangetroffen gebreken aan het amfibieënscherm dienen te worden bijgehouden in het logboek dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit. Het logboek maakt onderdeel uit van de ontheffing en dient op verzoek direct te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
  5. Wanneer exemplaren van de heikikker en of rugstreeppad in het projectgebied (binnen het scherm) worden aangetroffen, worden de werkzaamheden binnen het betreffende scherm direct stilgelegd en: a. worden de aangetroffen exemplaren van de soort afgevangen en vervoert naar een geschikte locatie buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, EN;.
  6. worden conform het ecologisch werkprotocol emmers of andere inloopvallen geplaatst om overige exemplaren af te vangen.
  7. worden de werkzaamheden pas hervat wanneer erna minimaal 5 aaneengesloten dagen en onder gunstige weersomstandigheden geen exemplaren van de soort meer zijn aangetroffen.
  8. worden na het eindigen van de afvangrondes de emmers of andere inloopvallen direct op dezelfde dag verwijderd dan wel afgesloten om onnodig inlopen en sterfte van andere soorten te voorkomen. e. worden bij het verwijderen van de emmers of andere inloopvallen de gaten in de bodem weer gedicht.

Sedert de start van het project heeft de stichting geconstateerd dat ook de voornoemde voorschriften door de GEM Bloemendalerpolder tot op heden met voeten worden getreden.

De ecologische begeleiding - welke het ecologisch adviesbureau Els & Linde uitvoert, of naar het oordeel van de stichting beter gezegd niet uitvoert faalt in zeer ernstige mate. Op grote delen van het projectgebied is in de jaren gebleken dat de faunaschermen op halfopen liggen of zelfs geheel ontbreken. Het gevolg hiervan is dat onder meer de rugstreeppad (waarop de zandvlaktes als een magneet werken) massaal de bouwterreinen hebben kunnen betreden. Zo heeft de stichting geconstateerd in de afgelopen jaren. De binnen de bouwterreinen aanwezige dieren worden door de werkzaamheden massaal verwond en gedood d.w.z. levend begraven en/of als gevolg van het met zwaar materieel rijden platgedrukt.

 

 

De inrichtingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit het graven van nieuwe waterpartijen, het middels graafwerkzaamheden verbinden van de nieuw gegraven waterpartijen met de omliggendewatergangen, de realisatie van plas/dras gebieden, het graven van singels, verhoging van het waterpeil, het plaatsen van dammen en schotten, het realiseren van laagveenmoeras en rietmoeras, het aanleggen van poelen, alsmede de realisatie van vochtig bos, droog bos, hakhout/grienden, weide vochtig hooiland  en ruigte alsmede de aanleg van faunapassages.

 

Desondanks de door de stichting aangeleverde scheepslading aan bewijsmateriaal (lees: foto’s en video’s), waaruit ondubbelzinnig blijkt dat de faunaschermen over zeer lange periode disfunctioneel zijn en waaruit tevens blijkt dat er zich binnen het plangebied beschermde en algemene diersoorten bevinden weigert de Omgevingsdienst ook hieromtrent handhavend op te treden en wijst stelselmatig alle verzoeken om handhaving af. Dit met als enig doel de ontwikkelaar te pleasen. D.w.z. de werkzaamheden moeten door. Schokkend.  

Hieronder enkele foto’s van een niet functionerend/ ontbrekend faunascherm.De rol van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht/ Waternet.

Uit de tientallen vergunningen die het Waterschap stelselmatig afgeeft op grond van de Waterwet blijkt dat ook zij zich niet stoort aan de verplichte compensatieopgave, laat staan dat zij zich op enkele wijze bekommert over de gevolgen die die vergunningen hebben op de ecologische en chemische samenstelling van het oppervlaktewater in het plangebied. Feitelijk is de situatie zo dat de ontwikkelaar vraagt en het Waterschap levert, ten einde de voortgang van het woningbouwproject maar zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast wordt het illegaal dempen van grote delen oppervlaktewater door de ontwikkelaar - nadat de stichting om handhaving heeft verzocht - door het Waterschap stelselmatig achteraf gelegaliseerd. De wereld op zijn kop!  

Over de gevolgen van het verlenen van de vergunningen op de biodiversiteit bekommert het Waterschap zich eveneens allerminst. Zo blijkt al uit het feit dat zij overgaat tot het verlenen van vergunningen zonder dan ook maar ook enig onderzoek te hebben verricht naar de gevolgen daarvan op de ecologische en chemische samenstelling van het oppervlaktewater in het plangebied. De rechtbank Amsterdam heeft tot grote opluchting van de stichting in een recente uitspraak korte metten gemaakt met deze gang van zaken door een reeds verleende vergunning te vernietigen.

Het stelt de stichting zeer teleur dat dat het Waterschap zich op geen enkele wijze bekommert over de effecten die het verlenen van de vergunningen alsmede het vaststellen van het Watergebiedsplan Noordelijke Vechtstreek hebben voor de ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater en de daarmee nauw samenhangende flora en fauna in zijn algemeenheid. De stichting heeft het Waterschap er tevergeefs op gewezen dat zijn in juli 2021 met trots het Biodiversiteitsherstelplan heeft aangenomen (https://www.agv.nl/specials/biodiversiteit/). Men zou toch mogen verwachten dat het Waterschap bij de uitvoering van haar taken handelt conform het bedoelde biodiversiteitsplan.  Immers onder 1.2 van bedoeld Biodiversiteitsherstelplan wordt de noodzaak en urgentie van het Biodiversiteitsherstelplan onmiskenbaar verwoord. Onder Ambities AGV (1.3) wordt onder meer aangegeven;   -        Het waterschap heeft een enorme kans om via het watersysteem bij te dragen aan duurzame instandhouding van bijzondere leefgebieden voor planten en dieren. Biodiversiteit en ecologie horen dan ook tot de speerpunten in de uitvoering van onze taken en zijn geen luxe of bijzaak.” -        We zorgen daarom dat biodiversiteitswinst standaard meeweegt bij de uitvoering van wateropgaven (‘meekoppelen’)

 

Desondanks weigert het Waterschap voorstaand biodiversiteitsplan te betrekken bij de uitvoering van haar taken in de Bloemendalerpolder e.o. In plaats daarvan stelt het dagelijks bestuur van het Waterschap zich (in meerdere verweerschriften) op het standpunt dat zij niets te maken heeft met de flora & fauna en aldus het behoud en verbeteren van de biodiversiteit. Een uiterst opmerkelijk en teleurstellend standpunt. Zeker omdat een aquatisch ecoloog van het Waterschap tijdens een recente zitting bij de rechtbank Amsterdam de mening was toegedaan dat het Waterschap dient te handelen conform het Biodiversiteitsplan.   

Eerder was het Waterschap ook al niet goed in het nieuws. Op de site https://www.natuurenmilieu.nl/themas/voedsel/projecten-voedsel/waterkwaliteit-biodiversiteit/watermonsters/resultaten-watermonsters-2021/ komt al naar voren dat het Waterschap haar normen bij lange na niet haalt.

De rol van de gemeente Weesp/Amsterdam

De gemeente Weesp (per 1 maart 2022 Amsterdam) verleend de omgevingsvergunningen voor de woningen et cetera in het project ‘Weespersluis’ in de Bloemendalerpolder. In het geldende exploitatieplan (1ste herziening), welke onder meer onderdeel is van het geldende bestemmingsplan, zijn regels opgenomen die moeten waarborgen dat de ontwikkeling ‘rood’ (lees: bebouwing, infrastructuur, et cetera) parallel dient plaats te vinden aan de ontwikkeling ‘groen’. Dit om te voorkomen dat er een overwegende ‘rode’ situatie ontstaat gedurende de ontwikkelingsfase. In totaal dient het exploitatiegebied te bestaan uit 1/3 rood en 2/3 groen. Ook hier gaat het volledig mis. In de praktijk blijkt namelijk dat de ontwikkeling ‘rood’ ver vooruitloopt op de ontwikkeling ‘groen’. Desondanks heeft de gemeente onlangs vergunning verleend voor de realisatie van 162 woningen. Hiermee komt het aantal woningen waarvoor vergunning is verleend uit op 1406 woningen.

Dit niettegenstaande het feit dat er nagenoeg geen ‘groen’ is gerealiseerd, ook niet binnen de woonvelden in de vorm van stadsparken. De verhoudingen tussen het ‘rood’ en ‘groen’ zijn volledig zoek. De huidige situatie in de Bloemendalerpolder doet eerder denken aan de Sahara dan aan een groene woonwijk.   De bezwaren van de stichting tegen het verlenen van de recente omgevingsvergunningen zijn door de gemeente resoluut naar de prullenbak verwezen.

 

 

Voorts blijkt dat de gemeente zich niet stoort aan de regels zoals bepaald in onder de bouwverordening, het geldende bestemmingsplan alsmede Regeling omgevingsrecht waarin is bepaald dat er een bodemonderzoek alsmede een archeologisch onderzoek ten grondslag dient te liggen aan de aanvraag van de omgevingsvergunningen. Beide onderzoeken ontbreken bij de aan de aanvraag van de vergunningen ten grondslag gelegde stukken. Nu op geen enkele wijze inzichtelijk is geworden of er archeologische waarden aanwezig zijn op de bouwlocatie is niet ondenkbaar dat - indien aanwezig - deze permanent zullen worden vernietigd als gevolg van de werkzaamheden. Zeker omdat bekend is dat er cultuurhistorische waarden aanwezig zijn in de Bloemendalerpolder. Door het ontbreken van een gedegen bodemonderzoek loopt men daarnaast het risico dat er grote schade wordt aangericht aan onder meer de ecologie/milieu. Voorts weigert de ontwikkelaar een vergunning aan te vragen inzake de stikstofdepositie en ook hieromtrent geeft de gemeente niet thuis en worden vergunningen in allerijl verleend en de bezwaren daartegen afgewezen. Een uiterst teleurstellende gang van zaken.

Hierdoor ziet de stichting geen andere mogelijkheid dan beroep in te stellen tegen de besluiten van de gemeente waarmee de bezwaren ongegrond zijn verklaard.

Samengevat  

Voorstaande is slechts een beknopte opsomming van enkele zaken die er misgaan in het project Weespersluis. De lijst van omissies is in de breedste zin van het woord vele malen langer.

De stichting concludeert vooralsnog dat de verantwoordelijke overheden haar ogen sluiten voor de feitelijke gang van zaken in het project waar de wet- en regelgeving alsmede de verplichtingen welke voorvloeien uit de verleende vergunningen stelselmatig overboord worden gegooid en waarbij slechts het uit de grond stampen van zoveel mogelijk woningen in een zo’n kort mogelijke periode het beoogde doel lijkt te zijn. De stichting hoopt dat zowel de ontwikkelaar als wel de verantwoordelijke overheden tot inkeer zullen komen.

Voor meer info omtrent het project Bloemendalerpolder kunt u contact opnemen met de stichting (zie de pagina contactgegevens).


Namens het bestuur

Klik op de pijltjes links of rechts om een volgende foto sneller te bekijken.

moerasvergeet-mij-nietje
pijlkruid
Baars
Tuimelaar
Tuimelaar
grote spinnende watertor
grote Egelskop
ringslang
heikikker
heikikker
groene kikker (soort onbepaald)
groene kikker (soort onbepaald)
rugstreeppad
GetAttachmentThumbnail
GetAttachmentThumbnail


Copyright © Stichting Flora en Fauna Bescherming Weesp